• Regulamin  REGULAMIN KLUBU HONDA PODKARPACIE


  §1.


  Rejestracja i każdorazowe logowanie się Użytkownika na Forum jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Użytkownika i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

  §2.

  Na Forum zarejestrować może się każda osoba. Rejestracja jest wymagana do zabierania na nim głosu. Jedna osoba może założyć tylko jedno konto. Korzystanie z konta innego Użytkownika karane będzie sankcją dyscyplinarną. Rejestrując konto, Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych, tam gdzie są one bezwzględnie wymagane(aktywny adres mailowy, posiadany pojazd, lub jego brak.). Jeśli zostaną podane dane opcjonalne, muszą być one prawdziwe i zgodne z Regulaminem, pod sankcją edycji danych i ostrzeżenia

  §3.

  W ramach niniejszego Forum funkcjonuje system dyscyplinarny: ostrzeżenie, ban. Administracja zastrzega sobie prawo do zastosowania sankcji dyscyplinarnych wobec Użytkownika za złamanie Regulaminu. Zebranie trzech aktywnych ostrzeżeń powoduje automatycznie ban. Ostrzeżenie udzielone Użytkownikowi ma ważność 90 dni, i po tym czasie zostaje automatycznie anulowane.

  §4.

  Wszelkie treści umieszczone na Forum pozostają własnością użytkownika, za które Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Zamieszczając na Forum treści, Użytkownik wyraża zgodę na publikację przez Forum. Treści zamieszczone przez Użytkownika na Forum pozostają na nim, nawet w przypadku usunięcia konta Użytkownika.

  §5.

  Umieszczając na Forum treści i materiały, Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że posiada do nich prawa autorskie lub zgodę posiadacza tych praw. To samo tyczy cytowania treści Forum na zewnątrz. W razie, gdy zajdzie podejrzenie o złamanie praw autorskich, Administracja będzie takowe treści/materiały usuwać bez uprzedzenia, z odpowiednim komentarzem w poście.

  §6.

  Administracja ma prawo do edycji treści zamieszczonych przez Użytkownika, jeśli uzna to za wymagane. Tyczy się to w szczególności treści niezgodnych z prawem oraz z zasadami współżycia społecznego, treści komercyjnych, treści zakłócających działanie Forum lub nakłaniających do zachowania niezgodnego do powyższego.

  §7.

  Wszelkie spory związane z użytkowaniem Forum powstałe pomiędzy Użytkownikami rozstrzygane będą przez Administrację.
  Administracja w swoich ocenach będzie się kierować zasadą bezstronności, obiektywności, niezaangażowania emocjonalnego i tajności. Jakakolwiek próba podważania decyzji Administracji na forum jak również wywierania jakichkolwiek nacisków na Administrację w zakresie jej rozstrzygnięć spowoduje sankcje.


  §8.

  Użytkownik ma bezwzględny obowiązek stosowania się do decyzji Administracji.

  §9.

  PW czyli "Prywatne Wiadomości" to mechanizm Forum służący do porozumiewania się pomiędzy użytkownikami, objęty bezwzględną tajemnicą korespondencji.

  §10.

  Wszelkie dane Użytkowników objęte są ochroną danych osobowych w zakresie przewidzianym właściwymi przepisami prawa. Tyczy to zarówno danych podawanych podczas procesu rejestracji i edycji profilu użytkownika, takich jak adresy mailowe, oraz innych danych gromadzonych w bazie danych na potrzeby działania Forum, takie jak adresy IP i logi aktywności. Administracja zachowa należytą staranność w zabezpieczeniu dostępu do tych danych. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań osób i podmiotów trzecich.

  §11.

  Administracja zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu informując o tym Użytkowników.

  §12.

  W ramach poszczególnych działów Forum mogą funkcjonować odrębne zasady, zawarte w tworzonych przez Administrację Regulaminach Działów, które są podrzędne wobec Regulaminu Forum i mają zastosowanie jedynie w przestrzeni danego działu.

  §13.

  Regulamin niniejszy wchodzi w życie od momentu opublikowania.

  §14.

  Ustalenia końcowe - poprzez, zapisy rozumie się:

  a) Forum – wydzielona, dostępna w trybie artykułu 2 powyższego Regulaminu część strony internetowej hondapodkarpacie.org, podlegająca Regulaminowi.
  b) Użytkownik –osoba korzystająca z Forum posiadająca na nim własne konto
  c) Administracja – Użytkownicy pełniący funkcję Administratorów, Super Moderatorów, oraz Moderatorów Lokalnych, mający szczególne uprawnienia.
  d) Tajemnica korespondencji – bezwzględny zakaz udostępniania całości lub fragmentów wiadomości prywatnych.
  e) Sankcja – określone w Regulaminie działanie Administracji wobec Użytkownika, mające wymóc na Użytkowniku określone zachowanie lub działanie zgodnie z Regulaminem
  f) Treść – wszelkie przejawy Użytkownika na Forum
  g) Dział Forum – wydzielona tematycznie przestrzeń Forum
  h) Post – treść zamieszczona przez Użytkownika w dowolnym dziale Forum
  i) Ban – dyscyplinarne zawieszenie konta danego użytkownika na okres 90 dni
  j) Dział administracyjny – dział Forum widoczny tylko dla określonej grupy użytkowników